لیست محصولات مجود در شرکت به شرح زیر است: 

بوش طبق موهاوی
54580 2J002
54580 2J101
54480 2J100

بوش طبق جلو بالا ٱزرا و سوناتا    54443 3K001

بوش طبق لبه دار سوناتا،سانتافه ٱزرا   55342 3K000

بوش سگدست جنیسی   55138 3M300
52718 3M100

بوش طبق اپتیما،نیواسپورتج  54584 3S000

بوش طبق ٱزرا 54584 3J000

بوش طبق جنیسی
54584 3M000
54551 3M000
54552 3M000

بوش اکسل عقب سراتو 55160 1M000

بوش لبه دار مشترک 54551 3R000

بوش اکسل عقب جنیسیس 55490 3M000

بوش دسته موتور ٱزرا چپ 21832 3K000

بوش مندل عقب توسان و اسپورتج  55253 2S100

بوش لبه دار ٱزرا 54551 3K000

بوش طبق پایین ix35 و اسپورتج 54551 2S000

بوش مندل عقب سانتافه  55118 2B100

بوش طبق عقب وراکروز 55218 2B000
—–

قرقری فرمان سانتافه 57724 2B000

قرقری فرمان سورنتو bl 2008
57731 3E010

قرقری فرمان سراتو 57724 1M000

قرقری فرمان موهاوی 57724 2J000
——

میل موجگیر توسان ، اسپورتج   54830 2E000

میل موجگیر سراتو ، اپتیما    54830 2H000

میل موجگیر جلو سانتافه 2700راست    54840 2B000

میل موجگیر جلو سانتافه 2700چپ    54830 2B000

میل موجگیر عقب سانتافه 2700چپ    55530 2B000

میل موجگیر عقب سانتافه 2700 راست   55540 2B000

میل موجگیر عقب سانتافه نیو چپ     55530 2W000

میل موجگیر عقب سانتافه نیو راست    55540 2W000

میل موجگیر عقب سوناتا ، ٱزرا    55530 3K000

میل موجگیر جلو آزرا و سوناتا    54830 3K000

میل موجگیر عقب سوناتا YF  
55530 3R000
———

سیبک طبق بالاسوناتا، ٱزرا     54430 3K000

سیبک طبق بالای سانتافه2700      54530 2B000
——-
بازویی عقب توسان ،اسپرتج،سانتافه بهینه    55250 2S100FFF